Současnost školy

Současnost

V současnosti pracují v MŠ 4 pedagogičtí pracovníci a 2 provozní zaměstnanci (1 kuchařka, 1 vedoucí ŠJ, která je zároveň i pomocnou sílou do kuchyně a uklízečkou).

V provozu jsou 2 třídy: třída Broučků pro děti od 2 do 4 let a třída Motýlků pro děti od 4 do 6 let.

Naše mateřská škola se pravidelně zapojuje do akcí, které pořádá obec Pačejov (Gastrosoutěž, Adventní setkání, Běh proti úložišti jaderného odpadu, Máječková…). Zároveň vystupujeme s dětmi 2x ročně pro místní seniory. Dále v MŠ pořádáme pro rodiče podzimní, zimní a jarní dílničky a nejrůznější slavnosti, pasování předškoláků. Pro nejstarší děti také realizujeme přespávání ve školce.

Mateřská škola Pačejov se 2x ročně zapojuje do pomoci dětem prostřednictvím fondu Sidus. Je zapojena do projektů Se sokolem do života, Šablony OP JAK, má certifikát Zelené školy.

Vizí všech zaměstnanců naší mateřské školy je vytvořit školku rodinného typu, ve které se děti a jejich rodiče budou cítit bezpečně a spokojeně. Školku, kam budou všechny děti chodit rády a ze které si budou odnášet mnoho podnětných a zajímavých poznatků a inspirací důležitých pro jejich další fyzický a psychický rozvoj. Samozřejmostí je individuální přístup a vedení dětí k prosociálnímu chování, k zásadám fair play, k ochraně přírody, ke zdravému životnímu stylu, k úctě k životu ve všech jeho formách.